Taiwan Trade

Liên kết Facebook Messenger
với tài khoản Taiwantrade.com của bạn

 1. 1
  Tìm kiếm " Taiwantrade, I Love MIT"trên Facebook. Nhấp chuột vào Send Message để mở hộp tin nhắn hoặc ỨNG DỤNG Messenger.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Get Started và đồng ý "Taiwantrade, I Love MIT" liên hệ với bạn.
 3. 3
  Nhấp chuột vàok Menu và cuộn lên để xem danh sách menu, sau đó chọn Membership > Link your account.
 4. 4
  Nhập tài khoản Taiwantrade.com (email) của bạn và mật khẩu để kết nối.
 5. 5
  Đăng nhập vào Taiwantrade.com (https://bu.taiwantrade.com) avà vào đến Account Setting > Password and connected Accounts . Để cập nhật trạng thái, pnên hãy kiểm tra lại sau đó.